نیکلای پاتروشف، قدرت واقعی اما پنهان و هدایت کننده اصلی کاخ کرملین تلقی می شود.