بر اساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، در یک سال منتهی به ماه مارس ۲۰۲۱ حدود هفتصد نفر در این کشور به قتل رسیدند.