قانون اساسی تونس که به رئیس جمهور اختیارات بیشتری می‌دهد، اجرایی می‌شود.