کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا فوران کرد. ستونی از خاکستر در مناطق اطراف کوه پراکنده شده است و مواد مذاب در حال خروج از دهانه آن است.