آتشفشان ساکوراجیما در جزیره کیوشو در جنوب ژاپن فوران کرده و مقامات محلی از ساکنان منطقه خواستند که منازل خود را ترک کنند.