خطر فوران‌ مواد مذاب و خاکستر‌های سمی آتشفشانی، از مشکلاتی جدی است که درباره آن به مردم هشدار داده شده است.