عبدالحفیظ نوفال سفیر فلسطین در مسکو خواستار برگزاری نشست گروه صلح خاورمیانه در سطح وزیران امورخارجه شد.