منابع عبری گزارش دادند که آژیرهای خطر در یکی از شهرک‌های شمال کرانه باختری فعال شده‌ است.