منابع خبری از ادامه فشار‌های حزب لیکود برای به شکست کشاندن تلاش‌های یائیر لاپید و نفتالی بنت برای تشکیل کابینه جدید خبر دادند.