سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به شکست کمپین فشار حداکثری علیه ایران اذعان کرد.