مدیر برگزاری جام جهانی قطر خبر داد فروش مشروبات الکلی در ورزشگاه ها در ایام جهانی ممنوع است.