روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از فرود اضطراری هواپیمای ترامپ به علت نقض فنی موتور در شهر «نیو اور لئان» خبر داد.