سهمیه قاره آسیا در جام جهانی تغییر و افزایش پیدا کرد.