شهر اشغالی قدس شب گذشته شاهد راهپیمایی به اصلاح “پرچم” شماری از شهرک نشینان بود که به عقیده تحلیلگران مسائل فلسطین، حضور کمرنگ شهرک نشینان، تغییر مسیر راهپیمایی و مقابله دلاورانه فلسطینیان با آن اثبات دوباره قدرت بازدارندگی مقاومت فلسطین بویژه بعد از دستاوردهای اخیر نبرد “شمشیر قدس” بود.