فرجام خواهی مخالف غربگرای دولت روسیه امروز از سوی دادگاهی در مسکو رد شد.