پارلمان فرانسه در قطعنامه‌ای، نسل‌کشی چین علیه جمعیت مسلمانان اویغور را محکوم کرد.