وزیر امور خارجه فرانسه مدعی شد که هفت فرانسوی در ایران بازداشت هستند.