فرانسه الزام داشتن ماسک صورت در خیابان‌ها را از امروز پنجشنبه لغو می‌کند.