اتحادیه های کارگری فرانسه اعتصاب سراسری بخش حمل و نقل در پاریس را در اعتراض به افزایش تورم خواستار شدند.