بحران اوکراین روندهایی را آشکار کرد و به سطح آورد که در عمق، سال‌ها به شکل تغییر اولویت‌های سیاست خارجی کشورهای منطقه خاورمیانه و تلاش آن‌ها برای منطبق کردن خود با روند گذار در نظام بین‌الملل در جریان بود. به جای اینکه بپرسیم تاثیر این بحران بر سیاست‌خارجی کشورهای منطقه چیست باید بپرسیم که این بحران چه چیزی را در منطقه خاورمیانه آشکار کرد؟