کیوانان با انتشار عکسی باز هم بر تئوری‌های توطئه خود صحه گذاشت.