منابع خبری از مبتلا شدن دبیرکل سابق اتحادیه عرب به ویروس کرونا خبر دادند.