در زمان رضاخان و پسرش، ثروت کشور در دست اقلیتی بود که این افراد پول‌های نفت مردم را تبدیل به کاخ‌های خود در اروپا و آمریکا می‌کردند و الآن هم ۴۰ سال است در کاخ‌های خود بهترین زندگی را در همان کشورها دارند.‌