«مردم انگلیس در شرایط کنونی چندان پذیرای دولت مستقر محافظه کار این کشور که با انتخابات سرکار نیامده، نیستند. در مدت اخیر نیز چندین دولت در بریتانیا سر کار آمده اند که عمر چندانی نداشته اند و دلیل اصلی این موضوع نیز همین نارضایتی مردم بریتانیا از انتخابی نبودن، بلکه انتصابی بودن دولت در این کشور توسط حزب محافظه کار است. باید توجه داشت که دولت فعلی “ریشی سوناک” تنها با رای ۱۰۰ عضو حزب محافظه کار، قدرت را در بریتانیا به دست گرفته است.»