یک گروه حقوق بشری معتبر رفتار چین با مسلمانان اویغور را تراژدی خواند.