وان درو عضو کنگره آمریکا گفت این آمریکایی نیست که ما خواهان مشاهده و دوست داشتن آن هستیم.