این بزرگ‌ترین تغییرات در ترکمنستان پس از روی کار آمدن رئیس‌جمهوری این کشور است.