عربستان سعودی روز دوشنبه حکم اعدام یک جوان شیعی اهل قطیف را اجرا کرد.