بر اساس این بیانیه، شهروندان عربستان تنها در صورت داشتن مجوز از مقامات مربوطه می‌توانند به کشورهای ممنوعه سفر کنند.