وزیر دفاع عراق تاکید کرد که این کشور بیشتر توانایی‌ها و امکانات داعش را از بین برده است.