بر اساس بررسی سازمان بین المللی کار، عراق بیشترین تعداد کارمندان دولتی را دارد.