-شرکت تولید و بازاریابی خرمای عراق اعلام کرد جایگاه این کشور در تولید خرما در سطح جهان به رتبه هفتم تنزل پیدا کرده است.