خانم «ریزان شیخ دلیر» عضو حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق گفت: دو حزب اتحادیه و دموکرات بر سر نامزد مشخصی برای پست ریاست جمهوری به توافق نرسیدند.