این عکس نیروی دریایی دانمارک ناو مکران را حین عبور از تنگه فیهمارن بلت نشان می‌دهد.