رئیس سازمان برگزاری المپیک توکیو از سمت خود استعفا داد.