همسر «کیم جونگ اون» پس از نزدیک به پنج ماه غیبت، در رسانه دولتی این کشور ظاهر شد.