حدود ۲ میلیون نفر در جنوب شرقی هند با رسیدن طوفان پناه گرفتند.