منابع سوری از کشته شدن ۱۰ نفر از ساکنان مناطق شمال شرقی سوریه، در پی طوفان شدید شن خبر دادند.