اتحادیه اروپا سه شنبه از طرحی برای ترغیب مهاجران به خروج داوطلبانه از کشور‌های اروپایی رونمایی کرده است.