ریاست استخبارات دولت طالبان افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد ماموران این نهاد ۳هزار لیتر مشروبات الکلی قاچاق را در یک کانال آب در کابل ریخته اند.