طالبان برای نشان دادن شکست آمریکا به تبلیغات و نمایشگاه روی آورده است.