حنفی گفت: سیاست ما واضح است، هیچکس اجازه محاکمه صحرایی ندارد و به هیچکس اجازه تخلف داده نمی‌شود.