ارشناس نظامی و سیاسی افغان با اشاره به تصرف تعدادی از شهرستان‌ها توسط طالبان گفت این گروه باید بداند که از طریق جنگ نمی‌تواند قدرت را در افغانستان بدست گیرد.