نخستین اجرای حکم اعدام در ملأ عام پس از سلطه طالبان در افغانستان انجام شد.