برخی منابع به نقل از صربستان درگیری مرزی با کوزوو را تکذیب کردند.