این تظاهرات از ۹ روز پیش شروع شده است و تاکنون ۲۵نفر در تظاهرات کلمبیا کشته و صد‌ها نفر نیز زخمی شده اند.