برای هر دو نفر یعنی “شی جین پینگ” رئیس جمهور فعلی چین و “صدام حسین” رئیس جمهور اسبق عراق قدرت مطلق کافی نبود.