گزارش ها حاکیست که این چهار تن با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان هستند.