خرازی در گفت وگو با خراسان تاکید می کند که اصلاحات هیچ نقشی در چیدمان دولت روحانی نداشته است،ماجرای عزلش توسط احمدی نژاد را بازگو می کند،رابطه خودش با میراث فرهنگی و شبهات پیش آمده را پاسخ می دهد و می گوید: لاریجانی باید نسبتش با اصلاحات را مشخص کند