بیماری کووید ۱۹ در قاره آمریکای جنوبی و مرکزی به سرعت در حال گسترش است.